Centrum výzkumných institutů a doktorských studií, Masarykova univerzita, Brno

Brno

Podrobnosti

Pozemek výstavby CVI je součástí areálu Pedagogické fakulty Poříčí 31. Nedaleko v budovách Poříčí 7-9-11 je rovněž umístěna PdF. Oba areály spolu úzce souvisí, jsou od sebe vzdáleny 270m. Výstavba má zkvalitnit výuku a umožnit rozšíření prostor pro výzkum a samostudium, aniž by tím byla navýšena stávající kapacita fakulty. Knihovna byla umístěna v kapacitně nevyhovujících prostorách budovy Poříčí 9-11. Na pozemku areálu Poříčí 31 stála dvoupodlažní budova sloužící potřebám výuky. Ta byla nahrazena novou stavbou, v níž jsou umístěny pracovny výzkumných institutů a fakultní knihovna. Nový objekt je propojen s původní budovou spojovací chodbou. Objekt je rozdělen do dvou menších celků, propojených komunikačním uzlem. Na severní straně je umístěno únikové schodiště. Toto řešení umožňuje různé výškové uspořádání objektu tak, aby hmota objektu postupně navazovala na stejně výškově členěnou hmotu hlavní budovy a zároveň netvořila bariéru oproti bytové zástavbě. Nejvyšší část budovy má 5 nadzemních podlaží, takže nepřesahuje výškovou hladinu okolní zástavby, která je 5-6podlažní. Celý objekt je podsklepen. Celkový vzhled budovy je přizpůsoben charakteru původní budovy. Ta pochází z 20.let 20.stol. a je řešena ve stylu meziválečné moderny v holandském stylu. Tento styl kombinuje plochy omítek s režným zdivem a tato kombinace bude použita i na fasádu objektu. 1.PP – je využito pro technické zabezpečení provozu budovy (mimo rozvaděč a server, které jsou umístěny ve vyšších podlažích budovy s ohledem na podmínky záplavového území) a pro sklady knihovny. Tyto sklady jsou vybaveny kompaktními pojízdnými regály. Ke skladům přiléhá rovněž šatna s hygienickým zázemím pracovníků knihovny. Pro zaměstnance správy budov je vyhrazena pracovna (dílna). Ostatní místnosti jsou určeny pro sklady školy. 1.NP až 3.NP jsou vyhrazeny pro provoz knihovny a řešení všech podlaží je obdobné. Větší část dispozice je věnována studovnám a volnému výběru. Regály volného výběru jsou umístěny ve středu dispozice, studijní místa budu rozmístěna po obou stranách podél oken, tak aby bylo zajištěno dostatečné denní osvětlení. V rámci těchto studoven je umístěn pult obsluhy a uzavřené prostory pro kopírovací a tiskařskou techniku. Nábytek je mobilní, tak aby se mohlo reagovat na případné změny řešení vlastního provozu knihovny. Zvolený konstrukční systém umožňuje další dělení prostoru např. prosklenými příčkami a vytváření menších studijních prostor. V přední části budovy je v 1.NP umístěn vstup z pozemku, na který navazuje hala a šatna se skříňkami. Kancelářské prostory v 1.NP jsou určeny pro CIT, včetně serveru. Ve 2.NP je umístěna hala, do které ústí vstup ze stávající budovy (spojovací krček). V chodbě u krčku je umístěn hlavní rozvaděč NN. V hale 2.NP se předpokládá největší pohyb studentů, proto zde bude umístěn pult pro vracení výpůjček, katalogy, sedací nábytek, případně další vybavení. Z haly je přístupná uzavřená PC studovna a pracovna knihovníka (rešerše). Ve 3.NP přední části budovy jsou umístěny kanceláře knihovny, včetně zasedačky. Ta je užívána jako víceúčelová, nejen pro shromáždění zaměstnanců, ale i pro studium a prezentace. Ve všech třech podlažích je vyhrazena místnost pro pracovníky výpůjček. Prostory 4. a 5.NP jsou určeny pro pracovny institutů. Jedná se jak o běžné kanceláře, tak o laboratoře (bez speciálních požadavků na vybavení). K institutům jsou přiřazeny rovněž 2 seminární místnosti, každá pro 20 studentů, které jsou přístupny přímo z haly schodiště. Rozmístění pracovních míst (členění příčkami) bylo přizpůsobeno navrženému konstrukčnímu systému a rozmístění oken ve fasádě. Úpravy stávajícího objektu: Spojovací chodba s vyrovnávací rampou vede přes stávající budovu učebnou č.20, která je novou příčkou zkrácena. 

Objednatel

Masarykova univerzita

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012