Rozvoj výstaviště Flora II, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Revitalizace areálu Výstaviště Flora v této etapě počítá s rekonstrukcí stávajícího pavilonu A1, dostavbou první fáze rozšíření pavilonu A2 a dostavbou správní budovy včetně nezbytně nutné infrastruktury. Hlavním cílem rekonstrukce pavilonu A (SO 01) je jeho uvedení do stavu, který odpovídá současným standardům výstavnictví. Původní pavilon A byl postaven v roce 1971 podle projektu Ing. Arch. Petra Braunera a je největším výstavním pavilonem olomouckého výstaviště. V jihozápadní části terasy, v místě původního přístřešku, je vestavěná restaurace s venkovním posezením („Áčko“). Na střeše přístavby je před „Áčkem“ dlážděná terasa navazující na galerii výstavní haly. V souladu s původním povolením i kolaudačním rozhodnutím zůstává funkce pavilonu A nezměněna – víceúčelový sál. Přestože jednoznačně převažuje funkce výstavnictví, je tento sál určen i k pořádání kulturních akcí (koncerty, divadelní představení, plesy, aj.). Rekonstrukce pavilonu A navazuje na původní architektonický záměr, kdy konstrukce objektu haly evokuje pocit prostoru. Tvarované sloupy haly i pohledově exponovaná část skeletu vstupního objektu jsou pojaty v pohledovém betonu. Kabřincové pásky na fasádě nahradily velkoplošným zavěšeným cihelným obkladem. Navržené řešení umožnilo trvalý průhled z exteriéru na horní část konstrukce, charakterizující tuto stavbu. Celkově došlo k podstatnému zvýšení komfortu prostředí pro návštěvníky i ke zlepšení původního zázemí. Pavilon A2 – I. etapa (SO 02) – je novostavbou pavilonu, která navazuje na jihozápadní stranu stávajícího pavilonu A a jeho galerii. Pavilon A2 je dispozičně upraven tak, aby přispěl ke zvýšení stávající výstavní kapacity novými plochami. Veškeré vertikální komunikace byly přesunuty k západnímu štítu dostavby, aby se uvolnily plochy mezi stávajícím pavilonem a dostavbou pro výstavní účely. Dostavba je řešena jako dvoupodlažní podsklepený objekt s tím, že část 2. NP, tvoří střešní terasa, navazující na terasu stávajícího pavilonu a na terasu uvažovaného objektu s restaurací. Jeho nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet v modulaci, korespondující se stávajícím pavilonem. Výrazným motivem fasády, přiléhající k prodloužené ulici Zamenhofova, je velkoplošné okno, ústící do prostoru se schodištěm a eskalátory, které sleduje tvar pultového zastřešení tohoto prostoru. Provozní budova (SO 03) obsahuje provozní zázemí společnosti Flora a restauraci s terasou a spojovací chodbou, která propojuje objekty SO 02 a provozní budovu. Provozní budova sestává ze dvou architektonicky integrovaných, ale provozně oddělených částí, přičemž 1. PP objektu je navrženo tak, aby umožnilo po realizaci 2. etapy propojení provozní budovy s budoucím pavilonem A2. Čtyřpodlažní část se střešní terasou obsahuje kanceláře provozu. Dvoupodlažní část, částečně vklíněná pod štít vyššího objektu, obsahuje restauraci, řešenou ve dvou výškových úrovních, přičemž horní úroveň je propojena přemostěním s terasou SO 02 a pavilonu A. Nad restauračním modulem se nachází z části ozeleněná střešní terasa, navazující, v úrovni 3.NP, na kancelář ředitele. Obvodový plášť tvoří z části omítka zateplené fasády, horní podlaží pak jsou opatřeny zavěšeným velkoplošným cihelným obkladem. Součástí provozní budovy je i venkovní terasa, kterou tvoří mostní konstrukce propojující restauraci s terasami pavilonu A1 a SO 02. Terasa bude z části kryta textilní membránou, vloženou do ztužující ocelové konstrukce. Součástí mostní konstrukce bude i nosná konstrukce zasklené spojovací chodby mezi objekty SO 02 a provozní budovou. 

Objednatel

Statutární město Olomouc, Výstaviště Flora, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012