Firemní compliance program

FIREMNÍ ETICKÝ KODEX

 

Jako součást pravidel vnitrofiremního řízení

vydávám s účinností od 01. 4. 2021 tento interní firemní

 Příkaz

 předsedy představenstva společnosti GEMO a.s.

s odkazem na ustanovení zákona č. 418/2011 Sb. ve znění novel „O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“, zák. č. 253/2008 Sb. ve znění změn a doplňků „O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, zák.č.40/2009 Sb. ve znění změn „Trestní zákoník“ a zák.č. 143/2001 Sb. ve znění novel „O ochraně hospodářské soutěže“ s názvem

 

„FIREMNÍ ETICKÝ KODEX“ („EK“),

 

tj. Kodex chování zaměstnavatele a zaměstnanců, společnosti GEMO a.s.

 

I. Účel Kodexu

Účelem tohoto příkazu je jasně a konkrétně stanovit zásady poctivé práce všech zaměstnanců naší společnosti na všech pracovních pozicích s tím, že je třeba důsledně plnit veškerá příslušná ustanovení zákoníku práce, včetně stávajícího firemního Pracovního řádu a také dbát všech zásad a zákonitostí vyplývajících jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance, ze zákona č. 418/2011 Sb. ve znění novel „O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“, dále ze zák. č. 253/2008 Sb. ve znění změn a doplňků „O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, ze zák.č.40/2009 Sb. ve znění změn „Trestní zákoník“ a ze zák.č. 143/2001 Sb. ve znění novel „O ochraně hospodářské soutěže“.

Prakticky to znamená, že v naší společnosti je nepřípustné konat takové skutky, jako jsou např. uplácení, korupce, praní špinavých peněz, zneužití informací v obchodním styku, porušování stanovených pravidel hospodářské soutěže, jakož i diskriminaci jakéhokoli druhu či stupně. Je třeba preferovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, jakož i etické a spravedlivé obchodní postupy, včetně ochrany životního prostředí při výkonu našeho předmětu činnosti, zejména pak při realizaci stavební výroby. Je třeba důsledně dbát bezpečnosti a ochrany zaměstnanců na všech pracovištích, zejména pak při realizaci staveb na staveništích. Je nepřípustné v rámci obchodních jednání přijímat jakékoliv dary, pozvánky či pohoštění od obchodních partnerů.

Tento EK je součástí tzv. korporátní compliance, tedy jedná se o součást interní strategie a firemní kultury. Je zařazen pod systém vnitropodnikových směrnic a organizačních opatření, tj. Compliance Management Systém (CMS).

 

Smyslem EK je především zamezení výskytu korupčního, či jinak firemně nežádoucího jednání a také snížení rizika:

 • vzniku trestní odpovědnosti společnosti
 • uložení sankcí ze strany státních orgánů
 • poškození dobrého jména firmy
 • vzniku majetkových škod a únik finančních prostředků
 • nevýhodného právního postavení společnosti
 • praní špinavých peněz či financování terorismu
 • zneužívání informací v obchodním styku jak ve veřejných, tak i soukromých zakázkách
 • omezení jakéhokoliv střetu zájmů u našich zaměstnanců.

 

Zavedení funkčního compliance programu uvnitř naší společnosti je znakem kvality a úrovně firemní kultury a etiky s důrazem na dodržování pravidel.

 

II. Hlavní zásady našeho podnikání, které je třeba bezvýhradně dodržovat

 

Všichni firemní zaměstnanci a/nebo pracovníci pracující u naší společnosti na základě pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce jsou povinni ctít tyto hlavní či zásadní zásady našeho podnikání:

 • Důsledně se řídit všemi zákonnými předpisy upravujícími výkon práce, tj. zejména zákoník práce, občanský zákoník, trestní zákoník, firemní Pracovní řád v platném znění, jakož i veškeré další interní i externí předpisy s těmito související, a to včetně zákonů uvedených  v záhlavá tohoto Příkazu..
 • Každá naše činnost musí v sobě nést vysoké standardy zákonnosti, morálky a etiky.
 • Jsme povinni řádně a jasně odpovídat na písemné dotazy všech třetích osob, na něž se vztahuje či se nějak dotýká naše provozní činnost.
 • V průběhu naší provozní činnosti nemá místo nedbalost, zlý úmysl, lajdáctví nebo jakýkoliv úkon naplňující skutkovou podstatu trestného činu či přečinu.
 • V naší společnosti nemá místo jakákoliv diskriminace či nerovné zacházení se zaměstnanci, jakož i případné obtěžování na pracovišti. Je zakázáno najímat a zaměstnávat děti, včetně jakéhokoliv využití nucené nebo povinné práce. Všichni naši zaměstnanci mají rovná zákonná práva a povinnosti bez ohledu na jejich národnost, rasu, barvu pleti a náboženství.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni tyto Hlavní zásady plnit nejen ve vztahu mezi sebou, ale také směrem vně naší společnosti při plnění svých pracovních povinností. Zaměstnanci si mají projevovat respekt, vzájemnou úctu a důstojnost a vážit si práce poskytované svým spolupracovníkem.

 

 

 

III. Povinnosti zaměstnavatele

 

Za účelem naplnění stanovených Hlavních zásad se zaměstnavatel zavazuje:

 • Poskytovat zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí.
 • Poskytovat zaměstnancům veškerou potřebnou právní podporu a pomoc, včetně periodických lékařských prohlídek.
 • Poskytovat všem zaměstnancům rovné zacházení a rovné příležitosti bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, barvu pleti či náboženství. Na svých pracovištích nevyužíváme a využívat nebudeme žádnou nucenou práci a/nebo dětskou práci.
 • Za řádně provedenou práci poskytovat všem zaměstnancům včas měsíční mzdu a zajišťovat veškerá potřebná, a to nejen „zákonná“ školení či semináře a umožňovat jim tak průběžně a stále zvyšovat svoji kvalifikaci a dovednost.
 • Podporovat činnost zaměstnanecké rady či odborů, budou-li u zaměstnavatele zřízeny.
 • Pro řádný výkon našich zaměstnanců se zaměstnavatel zavazuje jim poskytnout příslušné pracovní pomůcky a ochranné pracovní oděvy, jakož i potřebné další pracovní nástroje, včetně firemních služebních motorových vozidel a mobilního telefonu, a to podle funkčního zařazení ve firemní struktuře.
 • Každému zaměstnanci se ukládá (bez jakéhokoliv dalšího postihu) povinnost nahlásit zaměstnavateli (ústně do protokolu a/nebo písemně) jakýkoliv úkon jiného zaměstnance, který porušuje tento Kodex či jiná firemní pravidla, jakož případně i činnosti, které by mohly naplnit skutkovou podstatu jakéhokoliv trestného činu.
 • Bez dalšího je opětovně zakázána práce formou tzv. švarcsystému. Za tímto účelem byl vydán interní firemní Příkaz č. 01/2012, který platí i nadále.

 

IV. Povinnosti každého zaměstnance

 

Povinnosti zaměstnance naší společnosti jsou podrobně stanoveny ve firemním Pracovním řádu, jakož i v zákoníku práce, tj. zák.č. 262/2006 Sb. v platném znění, k datu účinnosti tohoto Příkazu. Nad rámec tam stanovených povinností a za účelem naplnění tohoto Kodexu jsou všichni zaměstnanci dále povinni:

 • Plnit své pracovní úkoly řádně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a včas.
 • Respektovat své nadřízené a spolupracovníky, pracovat poctivě a svědomitě.
 • S péčí řádného hospodáře náležitě a rozumně používat jim svěřené pracovní nástroje, pomůcky, oděvy, včetně motorových vozidel. Na pozemních komunikacích se řídit stanovenými zákonnými pravidly a tato při svých služebních či pracovních cestách zcela a beze zbytku dodržovat.
 • Předcházet pracovním úrazům a chovat se na staveništi obezřetně a používat zákonné ochranné pomůcky.
 • Ve vztahu k našim obchodním partnerům, ať již ze státního sektoru a/nebo sektoru podnikatelského či dalším subdodavatelům vystupovat slušně, odborně správně a respektovat nejen všechny zákonné zásady a principy tohoto Kodexu, ale i principy etiky a morálky. Tuto povinnost mají všichni naši zaměstnanci ve všech fázích naší provozní činnosti, tj. jak při získávání veřejných či soukromých zakázek v nabídkových řízeních, tak následně při realizaci díla či stavby a také následně při veškerých činnostech prováděných v záruční době.
 • Bez zbytečného odkladu upozornit zaměstnavatele na činnosti, které by mohly být v rozporu s pracovně-právními a/nebo trestně-právními normami. Toto upozornění se podává zaměstnavateli písemně k rukám Mgr. Ivety Koutné na adresu firemního sídla, tj. Dlouhá 22, 779 00 Olomouc a/nebo písemně elektronicky na adresu gemo@gemo.cz, případně na adresu koutna@gemo nebo telefonicky na číslo 585 202 002 a poté následně do protokolu či záznamu u Mgr. Koutné ve 3. podlaží v sídle společnosti, příp. na právním oddělení společnosti, taktéž v jeho sídle, č. dveří 195, 2. podlaží, příp. přímo místně a věcně příslušným orgánům činným v trestním řízení.
 • Přílohu č. 1 tohoto příkazu tvoří zákon č. 418/2011 Sb. ve znění novel, tj. v aktuálním znění k datu vydání tohoto Příkazu. Stejně tak jako tento Kodex je i tato příloha umístěna na našich interních firemních stránkách fileserver: V/Vývěska/Příkazy. Další právní předpisy uvedené v záhlaví Příkazu jsou uloženy na firemním právním úseku k nahlédnutí kdykoliv během pracovní doby každý pracovní den. Je povinností každého zaměstnance se se zněním tohoto zákona řádně seznámit. Následnou namátkovou kontrolu provedou firemní ředitelé jednotlivých úseků nebo divizí společnosti.
 • Zaměstnanci jsou povinni se seznámit se základy trestní odpovědnosti právnických osob a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovat pro vysvětlení firemní právní úsek.

V případě, že některý ze zaměstnanců se nebude při své pracovní činnosti a v rámci plnění svých pracovních úkolů pro naši společnost řídit tímto Kodexem a tento v jakémkoli směru poruší, bude takováto (byť ojediněle) zjištěná skutečnost ve smyslu pracovněprávním posuzována zaměstnavatelem jako zvlášť závažné porušení pracovní kázně se všemi důsledky stanovenými v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění novel.

 

Tento Příkaz (Firemní etický kodex) je v celém svém rozsahu, včetně Přílohy č. 1, platný a účinný od 01. dubna 2021 i pro naši dceřinou společnost GEMO SLOVENSKO spol. s r. o. a všechny ostatní spřízněné a propojené společnosti ze skupiny GEMO.

 

Tento Příkaz č.07/2021 ruší v celém rozsahu předchozí Příkaz č.03/2011 týkající se této problematiky.

 

Ředitelé firemních divizí a úseků jsou povinni prokazatelně seznámit s tímto textem a jeho přílohou všechny své podřízené.

 

V Olomouci dne 22. 3. 2021

 

za GEMO a.s.:

Ing. Jaromír Uhýrek v.r.

předseda představenstva