GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro holdingovou strukturu firem GEMO

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR)

 

Společnost GEMO a.s., IČ: 13642464, se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003, tímto z pozice správce a zpracovatele osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje společnost GEMO a.s. zpracovává (subjektů údajů). Jmenovaná firma je součástí holdingové struktury skupiny GEMO.

 

A. Kategorie subjektů osobních údajů (OÚ) :

 • zaměstnanecké OÚ
 • OÚ uchazečů o zaměstnání
 • OÚ fyzických osob obchodních partnerů, a to jak statutárního orgánu právnické osoby, tak také statutárního orgánu OSVČ (vše dohromady „FOOP“)
 • OÚ zaměstnanců subdodavatelských firem („ZSU“).

B. Účely zpracování osobních údajů:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb investorům či objednatelům
 • plnění zákonných povinností správce a zpracovatele OÚ
 • daňové a účetní účely; dožádání orgánů činných v trestním řízení a/nebo orgánů sociálního zabezpečení či jiného správního orgánu
 • vymáhání pohledávek společnosti GEMO a.s.
 • ochrana majetku a osob (kamerové systémy, přístupový systém na jednotlivé stavby)
 • vlastní marketingová činnost správce a zpracovatele.

C. Zákonný titul zpracování osobních údajů:

 • plnění smluv – nutné pro řádnou realizaci zakázek – § 6, odst. 1, písm. b) GDPR
 • souhlas udělený subjektem údajů
 • splnění zákonných povinností společnosti GEMO a.s.
 • oprávněné zájmy společnosti GEMO a.s. k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků.

D. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti
 • adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.), obrazový záznam z kamerových systémů a přístupových systémů na stavbách.

Společnost nezpracovává žádné další údaje ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR u FOOP, ani u ZSU.

 

E. Způsob zpracování osobních údajů:

Společnost GEMO a.s. zpracovává veškeré osobní údaje jak v tištěné podobě manuálně, tak také v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to prostřednictvím zabezpečených elektronických systémů. S OÚ mohou nakládat a tyto zpracovávat pouze k tomu určení odpovědní zaměstnanci.

 

F. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je společnost GEMO a.s. pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

 • dodavatelé stavebních prací v rámci výstavby a investoři výstavby
 • dodavatelé IT technologií
 • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitostí s pomocí GEMO a.s.
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů potřebných pro předmět podnikání správce.

G. Zdroje osobních údajů:

Společnost GEMO a.s. získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále společnost GEMO a.s. získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy apod.

 

Za účelem ochrany osob a majetku GEMO a.s., zaměstnanců a návštěvníků GEMO a.s., jsou některé prostory sídla společnosti, jakož i stavebního dvora a jednotlivých staveb v místě staveniště, monitorovány kamerovým systémem, příp. docházkovým systémem na stavbách. Monitorované prostory jsou označeny piktogramy a cedulemi. Záznamy z kamerových systémů jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu a mají k nim přístup pouze pověření a proškolení pracovníci GEMO a.s. Záznamy se zpracovávají výhradně za účelem uvedeným výše.

 

H. Práva subjektů údajů:

Subjekt osobních údajů je oprávněn po společnosti GEMO a.s. požadovat informaci o tom, zda jsou a jakým způsobem jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat po společnosti GEMO a.s. přístup k osobním údajům týkajícím se subjektů údajů, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, případně omezení zpracování a je také oprávněn vznést námitku proti jejich zpracování. Subjekt OÚ je také oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111.

 

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla společnosti GEMO a.s., Dlouhá 22, 779 00 Olomouc nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailu: gemo@gemo.cz. V takovém případě je společnost GEMO a.s. povinna osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

 

V Olomouci dne 25.5.2018

 

Za GEMO a.s.:

Ing. Jaromír Uhýrek, v.r.

předseda představenstva společnosti