Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2.etapa, Masarykova univerzita, Brno

Brno

Podrobnosti

 

Stavebními úpravami a výstavbou v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vzniklo vědeckopedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště evropské úrovně. Cílem projektu 1.etapy byl Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, a to vybudování potřebného zázemí s vazbou na zkvalitnění výuky a výzkumně vývojových a inovačních aktivit. Projekt přispívá ke zlepšení materiálně technického zabezpečení za účelem zvýšení kvality výuky studentů zejména v doktorských studijních programech, ale i v programech navazujícího magisterského studia a kvantitativního i kvalitativního posílení přípravy lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji na Fakultě informatiky. Stavba zahrnuje novostavbu budovy A1 a navazujícího krytého parkovacího stání P2, stavební úpravy budov B a C, podmiňující přípojky a přeložky inženýrských sítí a nezbytné úpravy venkovních ploch. Hlavní nosné svislé a vodorovné konstrukce budov A1 a P2 jsou železobetonové. Fasády jsou z tmavých keramických lícových cihel, které budou součástí sendvičového obvodového pláště. Zvláštní důraz je kladen na ekologii a udržitelný provoz objektu. Vhodnou orientaci různých funkčních ploch stavby ke světovým stranám, hmotný plášť a optimalizaci velikosti okenních otvorů využívá ke snížení energetické zátěže. Účelem stavby 2.etapy – CERIT Science Park je vybudování vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru specializovaných na oblast informačních a komunikačních technologií. Projekt CERIT zahrnuje přístavbu nové osmipodlažní budovy A2 navazující na stávající budovy areálu Fakulty informatiky MU, dostavbu zastřešených parkovacích stání P1 ve dvorní části areálu a nezbytné stavební úpravy navazující budovy C. Výstavbou vznikl integrovaný objekt s převážně kancelářskými prostorami a parkovacími místy přímo v areálu. Vybudované prostory jsou určeny k pronájmu externím podnikatelským subjektům k výzkumným a vývojovým účelům. K dispozici jsou i prostory pro realizaci vzdělávacích a prezentačních aktivit. Novostavba budovy A2 má ve všech podlažích půdorysný rozměr 14,23 m x 39,135 m. Konstrukčně se jedná o deskový skelet s betonovými obvodovými zdmi. Fasády jsou z tmavých keramických lícových cihel, které jsou součástí sendvičového obvodového pláště.

Objednatel

Masarykova Univerzita

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012