Outlet Arena Moravia, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Areál outletového centra má půdorysně tvar oválného prstence vepsaný do hranic pozemku a ochranných pásem. Parkovací plocha pro zákazníky se nachází uvnitř. Areál je složen z jednotlivých objektů, které od sebe oddělují zásobovací uličky. Objekty jsou členěny na obchodní jednotky, případně jsou v nich umístěny gastroprovozy, technické zázemí a administrativa včetně infocentra a ostrahy. Každá obchodní jednotka má vlastní skladovací prostory i sociální zázemí pro zaměstnance. Pěší komunikace, ze které jsou vstupy do obchodních jednotek, má opět tvar oválného prstence, v jehož středu je umístěno parkoviště zákazníků. Tato pěší komunikace přiléhá k obchodním jednotkám a po celém obvodu je krytá markýzou. Areál slouží primárně k nákupům, má však také další doplňkové funkce – skladování prodávaného zboží, stravování návštěvníků i zaměstnanců, administrativní zázemí a technické zázemí k zajištění provozu celého areálu. Počet obchodních jednotek je variabilní. Dle požadavků nájemců lze spojovat navzájem jednotlivé obchodní jednotky. Součástí stavby je i vybudování kompletní infrastruktury – kanalizace, vodovod, retence dešťových vod, komunikace pěší i pojížděné, parkové úpravy a zpevněné plochy včetně odpočinkových zón i prostor s oploceným dětským hřištěm.

Zajímavá čísla

22 392 m2

zastavěné plochy – objekty obchodního centra

19 340 m2

hrubá podlažní plocha 1.NP – objekty obchodního centra

708 m2

hrubá podlažní plocha 2.NP – objekty obchodního centra

137 843 m3

obestavěný prostor – objekty obchodního centra

Objednavatel

Euro Mall City s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2019