Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

 

Nová čtyřpodlažní budova EkF bude sloužit jako výukové prostory Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě. Architektonické řešení využívá osazení objektu do terénu a navazuje na urbanistickou strukturu stávajících objektů v dané části kampusu. Hlavní objekt vychází z jednoduchého kvádrového objemu na obdélníkovém půdoryse zastřešeného plochou střechou. Nad plně zastavěným vstupním podlažím jsou půdorysy všech dalších pater navrženy ve tvaru písmena U a vytváří tak atrium, které je přístupné. Přístavba je situována do jižní části řešeného území a svou podélnou osou navazuje na severovýchodní fasádu stávající budovy „H“, v příčném směru pak navazuje na jihovýchodní fasádu nové budovy EkF. Vzhledem k orientaci objektu bude kladen maximální důraz na ochranu objektu před solárními zisky. Pro eliminaci zisků bude na fasádě navržena stínící technika v kombinaci s optimálním nastavením solárního faktoru zasklení. Stavba je hodnocena systémem SBToolCZ.

Zajímavá čísla

77 000 m3

obestavěný prostor

8 300 m2

zastavěná plocha

1 700 osob

kapacita budovy

Objednatel

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2023