Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Druhou budovou lékařské fakulty je vedle budovy Ústavu molekulární a translační medicíny i nová dostavba k původnímu objektu Teoretických ústavů. Při výstavbě nové budovy bylo nutno respektovat charakter stávajícího domu, který má svou nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a provozně-urbanistické vazby stávající budovy na přístup. Důležitým faktem bylo otevření do ulice Hněvotínská a s tím související „zviditelnění“ školy, včetně přemístění hlavního vstupu právě do této části. Současně jsou v nové budově soustředěna pracoviště morfoprovozu. Tato pracoviště musela být oddělena od ostatního provozu školy, musí mít možnost samostatného příjezdu a samostatného vstupu. Z provozního hlediska bylo nutné také vyřešit vzájemné propojení obou budov. Nová i původní budova mají společné jednotící prvky, které jasně naznačují, že se jedná o dvě části jednoho celku. Nová budova má půdorysný tvar písmene T. Hlavní hmota dostavby je rovnoběžná s příčným vstupním křídlem Teoretických ústavu. Severovýchodní štítová stěna koresponduje s hlavní vnější fasádou podélného křídla. Štítová stěna na opačném konci navazuje na vnitřní fasádu podélného křídla z důvodu zúžení pozemku v této partii. Střední křídlo, které je umístěno v ose původního hlavního vstupu do objektu, vybíhá do ulice Hněvotínská. Šířka tohoto křídla navazuje na hmotu hlavní přednáškové auly a je jejím pokračování v rámci přístavby. Vybíhající křídlo je ukončeno obloukovým zkosením od severozápadní strany. Příčinou tohoto zkosení je tvar pozemku, terénní konfigurace a nutnost umístění příjezdové komunikace. Jedním ze základních požadavků zadání bylo vnitřní propojení nové s původní budovou. Propojovací koridorybyly navrženy ve vztahu k původní budově tak, že probíhají vně po stranách hlavních přednáškových učeben a ke stávající budově dobíhají v místě nynějších oken, která se změní ve vstupní otvory do stávajícího objektu. Díky spojovacím koridorům se stará a nová budova staly součástí jednolitého organizmu lékařské fakulty. Projekt byl dispozičně navržen tak, aby nová budova odpovídala původnímu objektu, aby celková dispozice byla jednoduchá, přehledná, citelná, aby bylo snadné se v obou částech Fakulty zorientovat. Celá dostavba byla řešena s maximálním ohledem na funkčnost a efektivitu provozu. Hmotově dostavba koresponduje s původní budovou. Hlavní křídlo dostavby má šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní, křídlo vybíhající směrem ke Hněvotínské má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží, které je od jihozápadu podlažím nadzemním a od severovýchodu podzemním. Posledně uvedené křídlo má z každé strany jinou výškovou úroveň terénu. Tohoto výškového rozdílu terénu je využito pro oddělení morfoprovozu a hlavního vstupu do budovy.

Objednatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012