Dostavba Shopping Centre Futurum, Hradec Králové

Hradec Králové

Podrobnosti

Díky vhodnému umístění a urbanistickému řešení původního areálu je nákupně – zábavné centrum Futurum obyvateli města akceptované, dokladem toho je neupadající vysoký zájem návštěvníků a to především o prostory obchodní galerie se samostatnými obchodními nájemními jednotkami. Tento zájem vytváří přirozený tlak na další rozvoj této části centra. Jako nejvhodnější varianta se ukazuje rozšíření funkčních ploch na střeše objektu. Projekt uvažuje i s využitím stávajícího zásobovacího nezastavěného dvora, kam je situována nová přístavba pětipodlažního parkovacího domu. Stávající obchodní centrum je vystavěno v těsné blízkosti křižovatky ulic Brněnská a MrštníkovaNavrhované rozšíření centra respektuje stávající urbanistické řešení obchodně-zábavného centra Futurum. Dostavba se odehrává na v současné době nezastavěném pozemku zásobovacího dvora a na střeše objektu na místě parkoviště osobních automobilů. Střešní nástavba rozšiřuje prodejní kapacitu centra. Parkovací stání, které na střeše zaniknou, budou nahrazeny stáními v novostavbě parkovacího domu na ploše zásobovacího dvora. Kapacita parkovacího domu zároveň pokryje nové potřeby rozšířených obchodních ploch. Nástavba na stávající střeše navazuje na existující objemy – multikino a stávající vstupní halu. Z hlediska použitých materiálů budou převládat sendvičové panely šedé metalické barvy s barevně odlišeným akcentem klempířských prvků a výplní otvorů. Hlavní fasáda bude kromě převládající metalické fasády navazovat na stávající řešení prosklenou stěnou s možností umístění reklamních plakátů. Na zbylou plochu fasády bude přesunuté stávající logo provozovatele supermarketu. Pasáž má na návštěvníky působit lehkým, příjemným dojmem, s přiznanou ocelovou konstrukcí, která se objevuje i na řešení dělení obchodních jednotek. Povrchovou úpravu ocelových prvků v pasáži tvoří tmavá metalická barva. Předpokládá se slinutá velkoformátová dlažba, spárořez je tvořen barevnou kombinací a kombinací různé povrchové úpravy. Na stropě převládají pásové světlíky. Podhled je kombinace plnoplošného sadrokartonu a podhledu s potiskem. Interiérové řešení eskalátorových a travelátorových prostor v garážích vychází z řešení pasáže – slinutá dlažba a plnoplošný podhled. Hromadné garáže jsou kombinovaná prefabrikovaná a monolitická betonová konstrukce. Obvodový plášť je z pororoštu, resp. Tahokovu na kotvících profilech. Předsazená betonová rampa je zavěšena na ocelových táhlech, které budou rovněž nést konstrukce pro umístění reklamních panelů nájemců. Navrhovaná stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu dané lokality. Vjezd pro osobní automobily do stávajících i nově navrhovaných nadzemních garáží je zajištěn dvěmi stávajícími sjezdy a to z ulice Mrštníkové a Brněnské, přičemž sjezd z ulice Mrštíkové je zachován a sjezd z lice Brněnské je přeřešen v rámci nově navrhované křižovatky, která by měla v rámci možností zlepšit plynulost dopravy oblasti. Vzhledem k předpokládanému nárůstu návštěvníků a na základě jednání s dotčenými orgány je navržena úprava odbočení z ulice Brněnské, v rámci kterého bude zrušen jednosměrný stávající sjezd a nahrazen novou křižovatkou umožňující sjezd k centru z obou směrů ulice Brněnské. Součástí této úpravy jsou také navazující zpevněné pojížděné a pochozí plochy. 

Zajímavá čísla

23 331 m2

celková plocha objektu

7 725 m2

plocha dvorního traktu

12 057 m2

dotčená plocha veřejného prostranství

Objednatel

Euro Mall Hradec Králové Real Estate, s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2010