Shopping Center Euromall, Kolín

Kolín

Podrobnosti

 

Obchodní centrum Kolín je navrženo jako jednolitý funkčně architektonický monoblok s půdorysem tvarově se blížícím obdélníku, který je řešen jako dvou až třípodlažní objekt bez podsklepení. Přízemí je vyhrazeno velkokapacitnímu parkovišti do něhož dále zasahují již jen travelátory pro výstup návštěvníků do obchodního podlaží, vstup pro návštěvníky „Nádražní brána“ na severovýchodě a na jižní straně pomocné technické provozy a zásobovací dvůr. Druhé nadzemní podlaží zcela vyhrazeno pro návštěvníky Obchodního centra. „Zlatá pěší třída“ vede vnitřkem komplexu obchodu a služeb a je spojnicí mezi hlavními vstupy do areálu – propojuje přímo „Městskou bránu“ s „Nádražní bránou“. Uprostřed zlaté pěší třídy jsou zaústěny travelátory z parkoviště. Souběžně s hlavní třídou je vedena druhá větev pěší komunikace uvnitř objektu OCK. Podél obou vnitřních komunikací jsou navrženy obchodní jednotky, obchodní butiky, drobné provozovny a služby, kavárny, restaurace apod. V jižní části dispozice OCK je situováno dominující obchodní Supermarket. Třetí nadzemní podlaží je tvořeno kancelářemi a obslužnými provozy pro správu centra a administrativu. Průčelí OCK jsou opatřena zavěšeným cihelným obkladem na pohledově exponovaných plochách v kombinaci s plochami omítanými a dále opláštěním trapézovým pohledovým plechem. Na fasádách se dále výrazně uplatňují skleněné plochy v partiích obou hlavních vstupních bran. Umístění a úloha Městské a Nádražní brány jsou silně akcentovány vertikálními architektonickými prvky („věžemi“) se zavěšeným cihelným obkladem. Průčelí parkoviště v přízemí zůstává otevřeno s přiznaným pravidelným rytmem nosných sloupů. Po obvodě objektu OCK bude udržován travní pokryv se střední a vysokou zelení.

Objednatel

TK Development Czech II, s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2007