Libeňské doky – lokalita západ – 2. etapa – bytové domy Z4-Z6, Praha

Praha

Podrobnosti

Naše společnost zajistila realizaci bytových domů Z4, Z5 a Z6 včetně vybudování příslušné technické infrastruktury. Lokalita Západ leží mezi obslužnou komunikací sledující linii protipovodňové ochrany a západním bazénem bývalých loděnic. Z jihu ji ohraničuje pěší promenáda procházející středem území Libeňských loděnic. Urbanistické a hmotové řešení vychází z principů daných výsledky Workshopu (leden 2002) navržených ateliérem SIAL. Lokalita ZÁPAD tvoří volnou strukturu hmot vsazenou do měkce modelovaného terénu na západním břehu bazénů Libeňských doků. Realizovaná zástavba je tvořena třemi volně komponovanými skupinami po třech 5-6 -podlažních domech, které jsou prostoupeny parkovou zelení, jdoucí až k parkové cestě podél východního nábřeží západního bazénu původních loděnic. Toto nábřeží je přírodně řešené se zachováním části původní kvalitní břehové zeleně, doplněné novou výsadbou na místech přestárlých nebo zničených částí původní vegetace. Tato lokalita je určena pro komfortní bydlení s vysokým standardem. Mezi zásadní kvality patří rozvolněnost zástavby v zeleni, k čemuž přispívá i modelace terénu dotvářející privátní a semiprivátní plochy okolo jednotlivých domů, nerušený výhled na vodní plochy a zelenou masu Thomayerových sadů a velikost jednotlivých objektů umožňujících ve většině případů orientaci bytů ke dvěma i více světovým stranám. Severní část lokality je ohraničena stavbou protipovodňových opatření zahrnujících i cestu, která bude oddělena pohledově pomocí zeleně a výškovým rozdílem 1,5 m. Cesta pro pěší, která vede po břehu a spojuje Jižní lokalitu u Libeňského mostu a Thomayerovy sady je navržena s jistým výškovým odstupem, aby nerušila přilehlou zástavbu. Území břehové hrany s pěší komunikací bude řešena samostatným navazujícím řízením a dokumentací. Jednotlivé skupiny domů (Z1 – Z3, Z4 – Z6, Z7 – Z9) jsou organizovány kolem komunikačních jader, připojených krátkou komunikační spojkou na vnější obslužnou komunikaci.

Objednatel

River Watch 2 s.r.o.

 

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2016