Adaptace areálu firmy DF Partner s.r.o. – stavební práce, Neubuz

Neubuz

Podrobnosti

Předmětem tohoto projektu je adaptace stávajícího areálu firmy DF Partner s.r.o. v obci Neubuz obsahující rekonstrukci stávajícího halového objektu s přístavbou a vybudování nového halového skladovacího objektu a dalších objektů pro zajištění provozu stavby. Záměr dále obsahuje komplexní řešení napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude využívána pro lehkou výrobu a dále jako výrobní sklad produktů autochemie a autokosmetiky značky SHERON. Součástí stavby je i administrativní a technické zázemí v potřebném rozsahu. Záměrem je vybudování nového areálu pro výrobu vlastních produktů z důvodu dalšího kapacitního a kvalitativního rozvoje firmy. Cílem urbanistického řešení areálu je zajistit jednoduché, přehledné uspořádání stavby, zajistit efektivní využití plochy stavebního pozemku v návaznosti na místní podmínky a dále docílit vhodnou návaznost stavby na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Architektonickým zadáním je ztvárnění dvou tvarově jednoduchých, avšak rozměrově rozsáhlých vzájemně propojených objektů. Půdorys a výška haly je dána požadavky na v budoucnu používanou technologii výrobních a skladových provozů. Je navržena jednotná koncepce opláštění. Použita bude konstrukce plechového opláštění doplněná o prosklené plochy. Prosvětlení vnitřního prostoru hal bude zajišťováno prosvětlujícími okenními pásy a okny v obvodovém plášti a prosvětlovacími světlíky ve střeše. Barevné řešení respektuje především charakter budov a jejich umístění s důrazem na sjednocení architektonického řešení areálu. Navrženo je jednotném barevném řešení pro halové a ostatní stavební objekty. Základní barvy jsou doplněny logy investora a jím používaných obchodních značek. Architektonické řešení budou dotvářet sadové úpravy, využívající volných zelených ploch areálu. Stavba je technologicky náročná především z hlediska požární ochrany stavby. V rámci výrobního procesu bude manipulováno s vysoce hořlavými materiály a přímo na pozemku budou osazeny nádrže o kapacitě cca 1300m3 92%-98% ethanolu. Z tohoto důvodu jsou v projektu navrženy nadstandardní protipožární opatření.

Objednavatel

DF Partner s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2012