Firemní opatření ke COVID19

V návaznosti na neuspokojivý vývoj v posledních dnech a s cílem zamezit další a masívní šíření koronaviru COVID-19 a chránit zdraví svých zaměstnanců jsou všichni zaměstnanci skupiny GEMO, zejména pak společností GEMO a.s., GEMO SLOVENSKO spol. s r.o. a GEMO DEVELOPMENT spol. s r.o. s okamžitou platností do odvolání povinni dodržovat pravidla opatření stanovená vedením obou firem v Příkazech č. 04, 05 a 06 z r.2020, která znamenají zavedení tzv. „nouzového firemního režimu.“ Tento režim zahrnuje zejména tyto povinnosti:

1. S okamžitou platností od 16.3.2020 se ruší veškerá osobní jednání a porady, především pak všechny kontrolní dny staveb, a to až do odvolání.

2. Je zakázán jakýkoliv osobní kontakt (je-li to možné) u těch zaměstnanců, kteří budou na pracovišti (v kancelářích nebo v zařízení staveniště na stavbách). Veškerou agendu s objednateli (investory) nebo s našimi subdodavateli je třeba vyřizovat prostřednictvím e-mailu či telefonu.

3.Dále je nařízeno omezit na maximální míru osobní kontakt zaměstnanců na jednotlivých stavbách a v místě stavebního dvora v Hněvotíně. Konkrétní režim staveb stanoví svým rozhodnutím ředitelé Divizí, příp. projektoví manažeři staveb. „Provoz“ na každé stavbě či práce na stavebním dvoře budou řešeny individuálně dle konkrétních firemních možností a potřeb.

4. Zaměstnanci jsou povinni důsledně dbát o svoji hygienu a o ochranu před nakažením. Musí se chovat se odpovědně a ohleduplně.

5. Na základě nařízení KHS v Olomouci ze dne 16.3.2020 je v úplné karanténě 18 obcí kolem města Litovel. Tito naši zaměstnanci z tohoto důvodu nemohou plnit své pracovní povinnosti na stavbách. Vedení společnosti (generálního zhotovitele) se snaží s maximálním úsilím stávající situaci čelit a zabezpečit (alespoň částečný) chod a provoz na jednotlivých stavbách a tím minimalizovat případné důsledky stávajícího mimořádného stavu v ČR.

6. Režim konkrétní stavby určuje pouze příslušný ředitel Divize a/nebo jím pověřený projektový manažer.

Smyslem tohoto Oznámení je působit preventivně tak, aby se v maximální míře omezila možnost šíření infekční nákazy mezi našimi zaměstnanci a externími spolupracovníky a zabezpečil se žádoucí, byť omezený, firemní provoz a režim a současně se minimalizovaly ekonomické dopady stávající nelehké situace.

V Olomouci dne 16.3.2020

Za zaměstnavatele GEMO a.s.:

Ing. Miloslav Bouda v. r., ředitel Divize Čechy, Praha

Ing. Ondřej Foukal v. r., ředitel Divize Morava, Slovensko