Outlet Arena Moravia, Ostrava


Objednatel: Euro Mall City s.r.o.

Lhůta výstavby: 11 měsíců

Areál outletového centra má půdorysně tvar oválného prstence vepsaný do hranic pozemku a ochranných pásem. Parkovací plocha pro zákazníky se nachází uvnitř. Areál je složen z jednotlivých objektů, které od sebe oddělují zásobovací uličky. Objekty jsou členěny na obchodní jednotky, případně jsou v nich umístěny gastroprovozy, technické zázemí a administrativa včetně infocentra a ostrahy. Každá obchodní jednotka bude mít vlastní skladovací prostory i sociální zázemí pro zaměstnance. Pěší komunikace, ze které jsou vstupy do obchodních jednotek, má opět tvar oválného prstence, v jehož středu je umístěno parkoviště   zákazníků. Tato pěší komunikace přiléhá k obchodním jednotkám a po celém obvodu je krytá markýzou.

Areál bude sloužit primárně k nákupům, má však také další doplňkové funkce – skladování prodávaného zboží, stravování návštěvníků i zaměstnanců, administrativní zázemí a technické zázemí k zajištění provozu celého areálu. Počet obchodních jednotek je variabilní. Dle požadavků nájemců lze v budoucnosti spojovat navzájem jednotlivé obchodní jednotky. Součástí stavby je i vybudování kompletní infrastruktury - kanalizace, vodovod, retence dešťových vod, komunikace pěší i pojížděné, parkové úpravy a zpevněné plochy včetně odpočinkových zón i prostor s oploceným dětským hřištěm.

 

Využití ploch - zastavěné plochy

zastavěné plochy – objekty obchodního centra                                         cca.  22 392 m2

hrubá podlažní plocha 1.NP – objekty obchodního centra                   cca.  19 340 m2

hrubá podlažní plocha 2.NP – objekty obchodního centra                         cca.  708 m2

obestavěný prostor – objekty obchodního centra                                 cca.  137 843 m2