Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu, Ostrava


Objednatel: Dolní oblast VÍTKOVICE

Lhůta výstavby: 10 měsíců

V industriální Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě začne proměna plynojemu z roku 1921, určeného původně k jímání vysokopecního plynu. Z této národní kulturní památky vznikne multifunkční centrum s kongresovým sálem a galerií. Podle návrhu architekta Josefa Pleskota zůstane původní vzhled plynojemu zachován, nová budova bude umístěna do jeho vnitřního prostoru.

 

Objekt bude napojen na komunikační síť pomocí prodloužení ulice Ruská. Dnešní stávající vjezd bude po zprovoznění uvolněn pro veřejnost. Jednotlivé energie pro plynojem budou napojeny z plánovaného energocentra jehož stavba je součástí samostatného projektu.

 

 

Stavba samotná je zamýšlena ve dvou etapách. V první, již zrealizované, etapě, bylo zrealizováno statické zajištění, vyřezání otvorů a vyztužení ocelových konstrukcí, zdvižení zvonu a jeho stabilizace ve zdvižené poloze. Vyzdvižením zvonu vzniklo více než 110.000 m³, vnitřního prostoru. V druhé etapě bude pak zrealizována samotná vestavba. Zahájení stavebních prací na druhé etapě je květen 2011, lhůta výstavby je pak uvažována na 10 měsíců.

 

 

Velkou část akce představují práce na pláště plynojemu, který bude perforován pouze čtyřmi velkými zásahy - pro vstup návštěvníků, pro zásobovací vrata a pro otvor průhledového okna směrem k vysoké peci č. 1. Na vrchol zvonu bude umístěn kruhový tambur. Všechny vnější konstrukce plynojemu budou restaurovány a ponechány v původní podobě. Nová vložená ocelová soustava umožní přitížení zvonu vrstvou zateplení a vodotěsné krytiny, vytvoření vrcholového tamburu (světlíku) a vytvoření technologické „lucerny“ pro jevištní zejména osvětlovací techniku.

 

 

Nosné konstrukce samotné vestavby jsou kombinované železobetonové a ocelové. Železobetonové jsou komunikační věže a stropní desky nad galerijní i konferenční částí. Plošiny v prostoru nad jevištěm, včetně konstrukce pro jevištní techniku jsou ocelové. Nosná konstrukce hlediště je tvořena ocelovými příhradovými nosníky, které podporují podhledovou železobetonovou desku a prefabrikované prvky lavic. Do vnitřku plynojemu budou vestavěny dvě betonové věže, které pojmou vertikální cesty, šachty, hygienická zařízení a strojovny.

 

 

Pro zamýšlené funkce plynojemu jsou mezi betonové věže vestavěny čtyři úrovně. Na přízemí se nachází vstupní hala, prozatímní galerie moderního umění, občerstvení a hospodářské zázemí. V 1. patře, jsou umístěny přestavitelné místnosti s centrální halou, která navazuje na malé jeviště a na gastrogalerii. Po shrnutí dělících příček vzniká univerzální společenský sál sloužící k pořádání přehlídek apod. Na úrovni 2. patra se nachází rozlehlý foyer víceúčelového sálu s přiléhající šatnou. Ve foyer jsou připravena místa, ze kterých je možné zajistit občerstvení. V betonových věžích na úrovni foyer začínají otevřená společenská schodiště, která vedou návštěvníky do úrovní stupňovitého sálu o celkové kapacitě 1527 osob. Celková geometrie stupňovitého sálu zaručuje velmi kvalitní viditelnost a akustiku, které je věnována samostatná kapitola s předpokladem vynikajících poměrů slyšitelnosti. V posledním patře jsou umístěny technické prostory sloužící celému objektu.

 

Souvisejicí tiskové zprávy :

Tiskové zprávy