BB Centrum – Building DELTA, Praha


Objednatel: BBC – Building DELTA a.s.

Lhůta výstavby: 22 měsíců

Objekt BB Centrum – building DELTA je dalším krokem v rozšiřování BB centra v Praze. Po jeho dokončení bude navýšena kapacita tohoto, jednoho z největších administrativních center v České republice, o dalších cca 40 000 m2 kancelářských ploch.

Samotný objekt BBC – Delta je situován v Městské části Praha 4, jižně od ulice Vyskočilova a nachází se v těsném sousedství objektu BB Centrum – Building BETA. Území je vymezeno ulicemi Vyskočilovou a Václava Sedláčka. Na východní straně stavební pozemek sousedí s areálem tenisových kurtů TJ Slavoj. Celková plocha předmětného území činí cca 15 135 m2 , zastavěná plocha objektu bude cca 6 050 m2, sadové úpravy budou realizovány na ploše cca 5 300 m2 a komunikace a zpevněné plochy na ploše cca 4 000 m2 .

Předmětná administrativní budova se skládá se ze dvou hlavních objektů Delta I a Delta II, které jsou v půdorysné stopě pravidelného tvaru představující spojená písmena H, jejichž jednotlivá křídla se kónicky rozevírají pro zajištění lepšího přístupu světla do středu dispozic. Maximální rozměry jsou budovy jsou cca 75,5 m ve směru východ-západ a cca 92,5 m ve směru sever-jih. Objekt bude mít 6 podzemních podlaží a 8 nadzemních podlaží a celková výška po atiku bude cca 38,1 m nad terénem. Touto výškou bude rovněž respektována výšková hladina okolní zástavby, atika objektu navazuje na výškovou úroveň hrany atik sousedících objektů, tedy objektů BETA a objektu A BB Centra a panelové domy podél ul.Vyskočilovy.

Náročnějšími částmi tohoto projektu bude například založení objektu v hloubce cca -16,5 m pod terénem nebo realizace celoproskleného obvodového pláště, na který bude kladen důraz z hlediska tepelně-technických parametrů. Jedním z cílů je, získat pro stavbu po dokončení certifikaci BREEM stupně velmi dobrý.

Funkční využití bude převážně pro administrativní účely. Jak již bylo uvedeno, pro kancelářské plochy je uvažováno s cca 40 000 m2 užitné plochy. Tyto plochy budou umístěny zejména v 2.NP – 8.NP. V 1.NP budou, mimo vstupních prostor, umístěny také nájemní prostory pro drobné podnikání. V podzemních částech stavby budou umístěny hromadné garáže s celkovým počtem 422 stání a dále technické a skladové zázemí budovy. Dopravní napojení objektu na stávající komunikační síť je navrženo napojením levým odbočením z ulice Václava Sedláčka. Tento příjezd bude sloužit jak pro vjezd do podzemního parkingu, tak pro zásobování.