Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc


Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Lhůta výstavby: 9 měsíců

Nový areál bude ve výsledku tvořen jednou stávající budovou (bývalá prádelna) a třemi novými objekty, které na ni bezprostředně navazují.

První budovou tohoto projektu je testovací hala - budova c. Tato je tvořena prostornou tělocvičnou a na ni navazující gymnastickou tělocvičnou. Vstup do haly je z respiria přes uzel šaten, které jsou odděleny špinavou a čistou chodbou od okolních prostor. Nad plochou šaten jsou další dvě podlaží, v nichž se nacházejí testovací laboratoře a prototypové dílny sloužící pro vývoj nový sportovních a rehabilitačních pomůcek a zařízení.

Na protější straně lineární hmoty respiria je v logické provozní návaznosti umístěn testovací bazén - budova d, rovněž se zázemím šaten a dalších provozních, ale i technických místností.

Testovací vodní nádrž je přízemní stavbou s technickým podzemním podlažím. Objekt je svou podélnou osou orientován souběžně s osou budoucího respiria. Bazén má délku 25 m se čtyřmi plaveckými drahami. Součástí dispozice je také rehabilitační bazének a nádrž s protiproudem.

Jednotlivé budovy celého areálu jsou tvořeny čtyřmi jednoduchými kvádry, které se navzájem liší svým provozním využitím a také svými hmotami. Z venkovní strany je vzájemná odlišnost zdůrazněna také materiálem použitým na opláštění jednotlivých domů. Kvádry tedy vytváří snadno čitelnou kompozici a plánovaná rozdílnost zdůrazňuje jednotlivá specifika objektů a také přispívá ke snazší orientaci osob v areálu.

Objekt SO.03 je betonový kvádr testovací haly. Tato navenek spíše uzavřená hmota je prosvětlena přes střechu pomocí pilových střešních světlíků orientovaných na severní stranu, tyto jsou doplněny světlovody. Obě kratší fasády jsou prolomeny na celou výšku objektu dvěma prosklenými svislými prasklinami. Na jižní straně jsou navíc doplněny řadou úzkých oken prosvětlujících pracovny administrativního zázemí s trvalými pracovními místy. Plochy fasád z pohledového betonu jsou doplněny plastovými horolezeckými chyty. Tyto plní jednak funkci estetickou a na vybraných fasádních plochách budou skutečně využity k lezení. Především na jihovýchodním nároží, které je navíc ozvláštněno seříznutím rohu kvádru tvořícího objekt haly.

Druhý objekt SO.04 je testovací bazén, který je stejně jako testovací hala svou podélnou osou orientován souběžně s osou respiria (SO.02). Půdorysně rozlehlý prostor je prosvětlen lineárními svislými okny, která pocitově dodávají vnitřnímu prostoru potřebnou výšku. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem, neboť dřevo je materiál související s vodou, s loděmi, s přírodním koupáním. Dřevo evokuje ve hmotě bazénu pocit plovárny v přírodě. Ve střeše jsou stejně jako v hale umístěny světlovody zajišťující přísun přirozeného osvětlení do místností ve druhém podlaží.